ידידי אהל שרה בעולם

British Friends of Ohel Sarah

Churchill House

137 Brent Street

London, NW4 4DJ

American Friends of Ohel Sarah

225 Hudson Street

Lakewood, NJ 08701

Ohel Sarah Canada

5 - 27 Fraserwood Avenue

North York, Ontario M6B 2N6

Holland Friends of Ohel Sarah

Iepenrodelaan 9,1181 AK

Amstelveen